چگونه خرید کنیم؟

۱۴۰۰/۰۵/۰۳

انتخاب یک دوست
بهترین افرادی که می توانید با آن ها به خرید بروید کسانی هستند که
۱-منافع شما برایشان مهم است.
۲-منافع شمابرایشان مهم است.
۳-صادقانه نظرمی دهند.
۴-می دانند توانایی مالی خرید چه چیزهایی رادارید.
اگرفرد همراه شما ازاین شرایط برخوردار باشد،مطمئن باشید که فقط اجناس خوبی رابرای کمدتان می خرید.

خرید به کمک فروشنده
فرقی نمی کند که بدانید قصد چه چیزی راداریدیاندانید،کمک گرفتن از فروشنده می تواند برایتان بسیار مفید باشد.
او بهترازهرفرد دیگری می داندچه اجناسی در فروشگاه وجود دارد ومی تواند بلافاصله شمارابه بخش هایی راهنمایی کند که ممکن است در آن جنس مورد نظرتان رابیابید .
علاوه براین فروشنده ها دقیقا می داند چه چیزی مد روزاست و می تواندخرید شمارا آسان تر کند.
هنگام کمک گرفتن ازفروشنده باید مراقب باشید که بیش از اندازه خرج نکنید.
اگرکه دقیق به حرف فروشنده توجه کنید،باکمک او سریع ترخرید می کنید.
ولی اگر بی هدف پرسه بزنید ونسبت به تاثیرات بیرونی حساس و آسیب پذیرباشید،به خصوص اگربه تنهایی خرید می کنید ،ممکن است درنهایت بسیار بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودید پول خرج کنید.
حتما ازفروشگاه هایی خرید کنید که بدون هیچ مشکلی امکان پس دادن کالا وجودداشته باشد.

حفظ کردن سرعت :زمان خرید 
ممکن است دربیشتر خرده فروشی ها ساعت در معرض دید قرارنداشته باشد.دلیل این کار چیست؟
زیرا آن ها می دانند اگراحساس کنید دیرتان شده ممکن است عجله کنید و اجناس کمتری بخرید.
بنابراین باید به زمان خریدتان دقت کنید.
وقت گذرانی کنید،درنهایت ممکن است چیزهایی بخرید که بعدا از خریدشان پشیمان شوید.
اگرتصمیم گیری برایتان مشکل است؟
هیچ اشکالی ندارد که فروشگاه راترک کنید ومدتی درمورد جنس موردنظرتان بیندیشید.
تقریبا تمام فروشگاه ها حداقل به مدت۲۴ ساعت هم چنان کالای دلخواه شمارادارند،مگراینکه آن جنس حراج شده باشد.
اگر پس از خروج ازفروشگاه تافردای آن روزهنوز به همان لباس فکر می کنید،احتمالا واقعا آن را می خواهید.
ولی اگر لحظه ای هم فکرتان مشغول آن نشده،باید خوشحال باشیدکه آن جنس رانهریده اید زیرا کاملا پیداست که به اندازه ی کافی دوستش ندارید ونظرتان راجلب نکرده است.

بررسی جزئیات
فرض کنید یک قلم جنس ضروری یافته اید.
وای قبل ازپرداخت هزینه مراحل زیراراطی کنید.
اگرلباس راپرو نکرده اید،اطمینان یابید که برچسب روی آن اشتباه نباشد.برای مثال،ممکن است سایزدوخته شده به لباس بابرچسب‌فروشگاه متفاوت باشد.
لباس رابه دقت بررسی کنید.
ببینیدعیب وایرادی درلباس‌دیده می شود یانه،مطمئن شوید که بستارها به خصوص زیپ های لباس به خوبی دوخته شده است وبه راحتی باز وبسته می شود.
هنگامی که عیب کوچکی درلباس یافتید فورا آن را کنارنگذارید.
اگرایرادلباس بسیار ناچیزوغیرقابل تشخیص است،شاید بانشان دادن آن به مدیرفروشگاه تخفیف قابل توجهی بگیرید.باتوجه به نوع ایراد لباس تان ۱۰تا۲۰درصد کاهش قیمت،تخفیف منصفانه ای به شمارمی رود.اگرلباسی فقط خاکی وکثیف شده،فروشگاه ها اغلب برای خشک شویی لباس۱۰درصد تخفیف اعمال می کنند.

ازچه جاهایی خرید کنیم؟
بسیاری ازفروشگاه هامی کوشند شمارامجاب کنند پول هایی راکه به زحمت دست آورده اید،در آن جا خرج کنید.
هرکدام از آن ها مزایا و معایب متفاوتی دارند!!
باید بدانید کدام فروشگاه به شمانزدیک است تابتوانید آگاهانه یکی از آن ها رابرای خرید پوشاک انتخاب کنید.
تنوع پوشاک فروشگاه های بزرگ بسیار زیاد است وقطعا باصرف مدت زمان کمتری می توانید لباس مورد نظر خود راازمیان آن هاانتخاب کنید.
فروشگاه های بزرگ مختلط هستند بنابراین علاوه برلباس،اقلام دیگری رانیز می توانیداز آن جا تهیه کنیدازجمله اکسسوری،کفش،کت و…
اماوقتی چیزهای بسیاری جلوی چشمتان باشد وانتخاب های زیادی داشته باشید،ممکن است سردرگم شوید ونتوانید تصمیم بگیرید از طرف دیگر،کمک فروشنده ممکن است به نفع یاضررتان باشد.
هرفروشگاه بزرگی اندکی بادیگری فرق دارد وبرخی از آن هاممکن است لوکس ترازبقیه باشد.
تمام این فروشگاه هادرزمان های به خصوصی کالاهای خود راحراج می کنند؛بنابراین اگرصبورباشید می توانید باخرید پوشاک باکیفیت درهزینه صرفه جویی کنید.

 

پیغام