استایلینگ شخصی،استایلینگ شخصی برای مشتریان

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

استایلینگ شخصی

استایلینگ های شخصی در رابطه باتصویر و رنگ،استایلینگ انفرادی و راهنمایی درخرید به مشتریان خصوصی مشاوره داده و یابه مردم عادی پیشنهاد می دهند که استایلیستی شخصی داشته باشند.
درسال های اخیر،این بخش از استایلینگ باافزایش استایلیست های مخصوص افرادمشهور و تاثیری که اشخاص مشهور برعموم خریداران لباس داشته اند،رشد و رواج سریعی داشته است.
فعالیت کردن بامشتریان خصوصی به توانایی استایلیست دربرقراری ارتباطی موثربا آن ها بستگی دارد.
دراختیار داشتن مهارت های عالی درزمینه استایلینگ فردی یکی از مهم ترین عواملی ست که موجب موفقیت استایلیست در این مهارت می شود.
ارائه پیشنهاد استایلینگ به عموم مردم می تواند در میان آن هااعتمادی پدید آورد زیرامشتری که نیازمند خدمات و پرداختن به استایلیست است ممکن است بااین کار،تغییر قابل توجهی درسبک زندگی خود پدید آورد وبامسائل جدی تری ازقبیل کمبود عزت نفس باتصویر بدنی ضعیف که گریبان گیراو است،بااستخدام استایلیستی شخصی حل شود.
این عمل مستلزم آشنایی باشخصیت ها و توانایی ارائه و بیان اطلاعات بااعتماد به نفس و درعین حال به صورتی همدلانه است.
یک استایلیست که به صورت انفرادی فعالیت می کند بایداعتماد به نفس مشتری راافزایش می دهد تااوبتواند رابطه مثبتی باپوشش خودبرقرارکند.
فعالیت کردن بامشتریان مشهوری چون هنرپیشگان و موسیقدانان هیجان و جاذبه بیشتری دارد،امابه خاطر بسپارید که این افراد با همه مسائل ومشکلاتی که دارند،همچنان اشخاصی منحصر به فرد محسوب می شوند.
تنهاتفاوت اساسی این است که آن ها نسبت به مشتریان عادی باانتقادات و توجهات بیشتری مواجه خواهندبود.

استایلینگ شخصی برای مشتریان شخصی

مهم ترین مرحله ایجادعزت نفس در افراد،خدماتی است که استایلیست شخصی ارائه می دهد.
یک استایلیست شخصی و موفق باید دستورالعمل هایی پایدار پیرامون چگونگی مدیریت کمد لباس هاتسلیم مشتری کند و تصمیم در رابطه بانحوه انتخاب مناسب ترین سبک وبهترین لباس هایی که قراراست درآینده تهیه شوند،هنگام خریداتخاذ کند.
به همین جهت استایلیست دستیاری دارد که بامشتری ارزیابی هایی به عمل آورد تا در راستای نیاز ها و ازهمه مهم تر نحوه کمک رسانی استایلیست ها به آن ها،بحث و تبادل نظرداشته باشد.
بودجه
پیشنهاد های استایلیست باید بابودجه مشتری همخوانی داشته باشد،از این رو،وی باید ازمهارت های تحقیقاتی برخوردار بوده ومحصولات در دسترس آگاهی داشته باشد.
اطلاع از آخرین قیمت پوشاک،لوازم جانبی و همچنین گرانترین کلکسیون طراحان و مسائلی از این قبیل،بسیار اهمیت دارد.
فرم بدن و سن
استایلیست باید قد،اندام،فرم بدن وصورت مشتری رادرنظربگیرد تابتواند درانتخاب مناسب ترین لباس و لوازم جانبی مشتری راهنمایی کند.
احتیاجات مشتریان به سن آنان نیزوابسته است.
استایلیست می تواند نسبت به درکی که مشتریان ازخود به هنگام بالارفتن 
سن دارند،به آن ها کمک کند و در رابطه باپوشاک ،پیشنهادهایی متناسب باسن آن ها ارائه دهد.ل
علاوه براین،استایلیست می تواند پس از بررسی رنگ پوست و موی مشتری که برخی اوقات باسن او تغییر می کند،مناسب ترین رنگ لباس رابرای او تعیین کند.
حذف برخی از لباس ها
بیشترمواقع،استایلیست شخصی برخی از لباس ها راحذف می کند.
به عبارتی دیگر تعدادی ازلباس های موجود در کمد مشتریان مرتب شده و لباس های تنگ یاگشاد،لباس های نامناسب و یاکاملا قدیمی حذف می شوند.
باحذف این لباس ها،مشتری لباس هایی کمتر امامناسب ترخواهد داشت،
درنتیجه استایلیست می تواند به مشتری پیشنهاد دهد که لباس هایی نو خریداری کند تامجموعه ای از لباس های جدید داشته باشد.

پیغام