ویژگی زنان ریزنقش،زنان بلندقامت،درشت اندام

۱۴۰۰/۰۴/۲۸

زنان ریز نقش
پوشاک زنانی باسایزعادی قدی حدود ۱۵۵ سانتی مترطراحی می شود.
اگر قد فردی ازاین اندازه کوتاه ترباشد،حتی درصورتی که برخی اندازه ها مثل اندازه های دور کمر وسینه باسایز زنی بااندام عادی یکی باشد،سایر اندازه ها مانند قدآستین یاقدلباس متفاوت خواهد بود.به این ترتیب،زنانی که قد کوتاه تری دارند وریزنقش اند باید ازبخش پوشاک مخصوص زنان ریزنقش فروشگاه خرید کنند تالباسب متناسب بااندازه خوبیابند.طبق تصور خودتان اگرقد شماکوتاه ترازحدمتوسط باشد،بایدلباس هایی راانتخاب کنیدکه باکمک آن ها تاجای ممکن بلندتر به نظربرسید؛بنابراین افرادی که قدکوتاه تری دارند و ریزنقش اند باید لباس های سرهمی بلندبپوشند.
۱-اگرلباس های طرح دار می پوشید،حتما طرح ونقش های کوچک باشد.افراد ریزنقش ممکن است در طرح ونقش های بزرگ گم شوند.ازپوشیدن لباس هایی بارنگ متضاد مانند یک پیراهن تماما سفیدوشلوارمشکی خودداری کنید.
تضاد این رنگ هاموجب می شود درقسمت میانی اندامتان یک خط برش ایجاد کنید.
تضاد این رنگ ها موجب می شود درقسمت میانی اندامتان یک خط برش ایجاد شود.
اگرمی خواهید رنگ های متضاد بپوشید ابتدا مطمئن شوید که ظاهر کلی شما حالت عمودی خودراحفظ می کند تابه این صورت قدتان بلندتربه نظربرسد.
۲-ازآنجا که ریز نقش هستید بهتراست لباس هایی باراه راه های افقی نپوشید.کمربند پهن باشال کمرنباید جایی در کمدتان داشته باشند،مگر اینکه هم رنگ لباسی باشدکه می پوشید.
۳-آیا نیازی هست کفش های پاشنه دار رااستفاده کنید:کفش ها همیشه اکسسوری محبوب زنان هستند .
قابل توجه خانم های ریزنقش :اگر می توانید باکفش های پاشنه دار به راحتی راه بروید،حتما پاشنه 
بلندترین آن ها راانتخاب کنیدوبپوشید!همان طور که خودتان می دانید کفش های پاشنه دارچندسانت به بلندی قدشما می افزایند ودربیشترموارد اعتماد به نفستان رانیزبالامی برند‌.
۴-جزئیات نیز مفیداست وتاثیرچشمگیری دارد:یک دامن بلند بایک ردیف دکمه درلبه های آن نیزاندام شمارابلندتر وکشیده ترنشان می دهد.یابه عنوان مثال پیراهن های مدل چپ و راستی یک خط مورب بلندایجاد می کند که به اندازه ی یک راه راه عمودی اندام راکشیده تر می نماید.

زنان بلندقامت:خانم های بلند قامت قدی حدود۱۸۰ سانتی متردارند یابیشتر.
اکنون نیازاست بدانید که چه جورلباس هایی اندام شمارازیباترجلوه می دهند.
مگراینکه بلندی قدشمااز۱۸۰ سانتی متر باشد یاعیب های آشکاری دراندام خود داشته باشید که بخواهید آن را پنهان کنید.
شماباید ابتدا مشخص کنید اندامی به شکل سیب دارید یابه شکل گلابی(می توانیداز مقاله قبلی کمک بگیرید.)
 بااین حال می توانید لباس هایی رابیابید که مناسب شکل بدن شماباشند واندامتان رازیباترنشان دهند.بیشترمانکن هاومدل شایسته عموماًقدبلند هستند؛بنابراین بیشترطراحان،طبق اندازه های همان مدل هالباس ها راطراحی می کنندوبرش می زنند.
اگرواقعا به هردلیلی ازقد بلند خود ناراضی باشید وبخواهید توجه دیگران رااز آن منحرف کنید، باید لباس بالاتنه ی خود رامتفاوت باپوشاک پایین تنه انتخاب کنید تابیش اندازه لاغر،باریک،بلندبه نظربرسید.
به همین منظور،می توانید ازلباس هایی باخطوط افقی بایک کمربند پهن استفاده کنید.بااستفاده از این دو روش،در دید سایرافراد کوتاه ترجلوه می کنید.یک راه دیگربرای دستیابی به این هدف پوشیدن رنگ های متفاوت درقسمت بالاتنه وپایین تنه است.برای مثال رنگ سیاه وسفید که مانند سایر رنگ ها متضاد باعث می شود کوتاه تردیده شوید.
اگرواقعاسعی دارید کوتاه تربه نظربرسید می توانید از کفش های پاشنه تخت زیبا دربازار عرضه می شود ازجمله انواع کالج،بوت،صندل،دمپایی لاانگشتی.
کفش های پاشنه تخت تنوع بسیاری دارند وبیشترزنان قدبلند از آن هااستقبال می کنند.

زنان درشت اندام :
اگرسایز۴۸ پوشاک زنانه برایتان بسیار کوچک باشد،دردسته ی افراد درشت اندام قرارمی گیرید.
چنانچه به بخش سایزبزرگ فروشگاه هاسربزنید،تنوع بیشتری می یابید و راحت تر می توانید پوشاک متناسب باخود وشکل اندام یاتیپ بدنی تان راپیداکنید.
شمابه عنوان یک خانم بااندام درشت بالباس های تک رنگ یاطرح ونقش های کوچک بهتربه نظر می رسید.زیراطرح ونقش های بزرگ بیشتر جلب توجه می کنند واندام را درشت ترنشان می دهند.
اگرلباس های سایزبزرگ می پوشید یک لباس تک رنگ شما راکشیده تر می نماید.
هرچندرنگ های خنثی بیشترتمایل به ترکیب شدن دارند،ازپوشیدن لباس های رنگی نهراسید.
چنانچه لباسی زیباومتناسب بااندامتان است ودرعین حال روی نقاط قوت اندامتان تاکید می کند،هرگزازدست ندهید.
اکسسوری های چشمگیروجواهرات پرزرق وبرق نیز می توانندلباسی ساده رازیباوفریبنده جلوه دهند. ازآنجااگرقدتان کمی بلندتربود متناسب ترجلوه می کردید،می توانید کفش های پاشنه بلند بپوشید،به خصوص هنگامی که برای مهمانی ویژه ای آماده می شوید.
براساس شکل دقیق اندامتان شلوارفاق کوتاه گزینه ی مناسبی است،زیرابه قسمت میانی اندام فشار نمی آورد.
ازپوشیدن کمربندهای پهن خودداری کنید،زیراتوجه همه رابه کمرتان جلب می کند.همیشه کمربندی راانتخاب کنید که بارنگ لباس بالاتنه یاپایین تنه ست باشد،این روش موجب می شود خط کمرکمترجلب توجه کند.
اگردرشت اندام هستید وفقط به این دلیل است  لباس های گشاد می پوشید که نقاط ضعف شمارابپوشاند همین امرموجب می شود که شما
بزرگ تر و درشت تر دیده شوید.
این جور لباس ها باعث می شود طوری به نظربرسید که انگار اندامتان هیچ شکل بخصوصی ندارد ونقاط قوت آن را نمایان نمی سازید.

پیغام