انواع دامن

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

رایج ترین دامن ها
دامن پرچین بلند: پارچه ی زیاد این دامن همه چیز راپنهان می کند!
این مدل دامن بسیاربلند،بسیارگشاد،آویزان اند.
بنابراین بنابراین به هیچ وج زیراین دامن شکل اندام به چشم نمی آید.
چه بخواهید باریک تربه نظر برسید یا درشت تر،این دامن خیلی به کارتان می آید.


دامن کلوش:دامن کلوش همان دامن فون است اماباپارچه ی بیشتر که هنگام راه رفتن تاب می خورد وخش خش صدا می دهد.این دامن فرد رالاغرتر جلوه می دهد.
دامن کلوش بالبه ی نامتقارن به خصوص ازجنس پارچه ای سبک مانند شیفون کاملا توجه بیننده راازباسن منحرف می کند.


دامن فون: دامن فون قالب کمراست و ازقسمت باسن و ران ها تا پایین به تدریج گشاد می شود.معمولا بلندی این دامن تازیر زانواست.
این نوع دامن مناسب زنانی است که دارای اندام گلابی شکل وران وباسن توپرهستند وبرای افرادی که باسن تخت دارند تن خور مناسبی ندارد.
بااین حال،طرح ونقش بزرگ می تواند دامن فون رابرای زنان لاغر نیز مناسب ترکنید.


دامن لنگی: این نوع دامن ممکن است کوتاه یابلند باشد.دامن لنگی مناسب هرنوع تیپ بدنی ای است.اگریکی ازاین دامن ها دارید،بلندی آن باید به اندازه ای باشد که پاها رازیباترجلوه دهد.مانند پیراهن چپ و راستی می توانید آزاد یاتنگ بودن دامن راتنظیم کنید.


دامن تنگ (راسته):در دامن راسته،
پارچه مستقیم ازناحیه ی باسن پایین می افتد.زنان درشت اندام باید دامن های راسته ی بلند بپوشند؛درحالی که زنان دارای اندام ظریف و باریک بادامن راسته ی کوتاه بهتر به نظر می رسند.
اگرقدبلند هستید،دامن های راسته ی کوتاه وبلند هر دو به کارتان می آید؛ ولی چنانچه قدتان کوتاه باشد،هرچه بیشتر پاهایتان دیده شود بلند تر به نظر می رسید.اگرمی خواهید برجستگی ها وانحناهای بدن خود را نشان بدهید،دامن راسته ی خود راازجنس پارچه ای چسبان مثل ساتن انتخاب کنید.وجود خطوط یادوخت های عمودی بر روی دامن،فرد راباریک ترجلوه می دهد.


دامن مدادی:دامن مدادی مانند دامن راسته ازناحیه ی باسن مستقیماپایین می افتد ولی بیشترازدامن راسته به بدن می چسبد تاباسن رابرجسته جلوه دهد.این نوع دامن مناسب افرادی نیست که نیاز به پنهان کردن عیوب اندامشان دارند.اگرباسنی کوچک دارید،دامنی که تانیمه ی کمر بالا می آید،انحنا های اندامتان رابیشتر جلوه می دهد.عموما قد دامن های مدادی تازانوهاست،ولی هرچه بالاتنه تان کوتاه تر نیزبپوشید تاپاهایتان بلند تر دیده شود.دامن های مدادی معمولا ساده وتک رنگ هستند.


دامن بلند خمره ای:این دامن مشابه دامن مدادی است ولی بلندتراز آن،که گاهی بلندی اش به قوزک پانیز می رسد.
در واقع،فقط باوجود چاک این دامن می توان به راحتی،با آن این طرف و آن طرف رفت.
پوشیدن چنین دامنی برای بیشتر زنان کارساده ای نیست،زیرا بسیارچسبان وتنگ است وتمانواحی پایین تنه رابرجسته نشان می دهد.نگران نباشید،این نوع دامن ها کمیاب هستند!

 

پیغام