هزینه برای لباس

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

هزینه برای لباس
درابتدا مشخص کنید که دقیقا چه مبلغی رابرای خرید پوشاک می توانید در نظربگیرید.
اگرکه بودجه تان‌  می رسد که هردو گروه اجناس مورد نیاز و دلخواه خود راداشته باشید.
درغیراین صورت،اجناس مورد نیاز رادر اولویت قراردهید.
اجناس ضروری مهم ترین رکن کمد لباستان هستند؛زیرا می توان آن ها را درمناسبت های مختلف پوشید وبه لباس های خود تنوع بخشید.
لیستی ازاجناس مورد نیاز  خودراتهیه کنید ،هنگام خرید فهرست رابه همراه داشته باشید،شاید یکی ازاقلام دلخواه خود را درحراجی بیابید.
بیشتر افراد به بودجه بندی خرید پوشاک اهمییت نمی دهند.بودجه بندی یعنی اینکه بدانید چه مبلغی را می توانید صرف خریدپوشاک کنیدو به کم وزیادشدن خرج ومخارج خود دقت داشته باشید.
شاید برخی متوجه نباشند  که بابودجه بندی می توانید لباس های بیشتری تهیه کنید.
بیش ازجست وجو برای یک قلم جنس ،دقیقا بدانید که چقدر می خواهید برای آن هزینه کنید.
اگرقیمتی دقیق در ذهن داشته باشید هنگام جست وجو درمیان قفسه های فروشگاه ازاجناس گران ترچشم پوشی کرده ودرنتیجه دروقت خود نیزصرفه جویی می کنید.
اهمییت کیفیت
هنگام تکمیل کردن کمدلباس،به دو دلیل اساسی کیفیت مهم تراز کمیت به شمارمی رود.
اول اینکه پوشاک باکیفیت ومرغوب دوام بیشتری دارد.
اگر برای یک لباس دوبرابر هزینه کنید وسه برابر یک بارانی ارزان تر عمرکند،در واقع شمابرد کرده اید.
سرمایه گذاری برای لباس های مناسب وباکیفیت،معامله ی سودمندی  است. بیشترسعی کنید یک قلم جنس عالی بخرید وآن را بالباس های دیگررابپوشیدوست کنید تااینکه ده دست لباس بی کیفیت ونامناسب درکمدداشته باشید.
گاهی وقت هابهتراست اجناس ارزان تر بخرید !!!
برای مثال ،وقتی جنسی مد روزباشد یاازموادی ساخته شده باشد که ارزان بود آ ن مشخص نیست.
بااین حال،اغلب اجناس باکیفیت به خودی خود قابل شناسایی هستند.
حتی اگر مردم دقیقا ندانند چرا یک کیف چرم بیش ازسایر کیف های چرم طرف دار دارد،باز هم می توانند تفاوت آن کیف راباسایرکیف هاتشخیص دهند.
به این نکته توجه داشته باشید هربار که آن لباس زیبای موردنظرتان رابپوشید،احساس بسیارخوشایندی خواهیدداشت.

هزینه برای لباس
درابتدا مشخص کنید که دقیقا چه مبلغی رابرای خرید پوشاک می توانید در نظربگیرید.
اگرکه بودجه تان‌  می رسد که هردو گروه اجناس مورد نیاز و دلخواه خود راداشته باشید.
درغیراین صورت،اجناس مورد نیاز رادر اولویت قراردهید.
اجناس ضروری مهم ترین رکن کمد لباستان هستند؛زیرا می توان آن ها را درمناسبت های مختلف پوشید وبه لباس های خود تنوع بخشید.
لیستی ازاجناس مورد نیاز  خودراتهیه کنید ،هنگام خرید فهرست رابه همراه داشته باشید،شاید یکی ازاقلام دلخواه خود را درحراجی بیابید.
بیشتر افراد به بودجه بندی خرید پوشاک اهمییت نمی دهند.بودجه بندی یعنی اینکه بدانید چه مبلغی را می توانید صرف خریدپوشاک کنیدو به کم وزیادشدن خرج ومخارج خود دقت داشته باشید.
شاید برخی متوجه نباشند  که بابودجه بندی می توانید لباس های بیشتری تهیه کنید.
بیش ازجست وجو برای یک قلم جنس ،دقیقا بدانید که چقدر می خواهید برای آن هزینه کنید.
اگرقیمتی دقیق در ذهن داشته باشید هنگام جست وجو درمیان قفسه های فروشگاه ازاجناس گران ترچشم پوشی کرده ودرنتیجه دروقت خود نیزصرفه جویی می کنید.
اهمییت کیفیت
هنگام تکمیل کردن کمدلباس،به دو دلیل اساسی کیفیت مهم تراز کمیت به شمارمی رود.
اول اینکه پوشاک باکیفیت ومرغوب دوام بیشتری دارد.
اگر برای یک لباس دوبرابر هزینه کنید وسه برابر یک بارانی ارزان تر عمرکند،در واقع شمابرد کرده اید.
سرمایه گذاری برای لباس های مناسب وباکیفیت،معامله ی سودمندی  است. بیشترسعی کنید یک قلم جنس عالی بخرید وآن را بالباس های دیگررابپوشیدوست کنید تااینکه ده دست لباس بی کیفیت ونامناسب درکمدداشته باشید.
گاهی وقت هابهتراست اجناس ارزان تر بخرید !!!
برای مثال ،وقتی جنسی مد روزباشد یاازموادی ساخته شده باشد که ارزان بود آ ن مشخص نیست.
بااین حال،اغلب اجناس باکیفیت به خودی خود قابل شناسایی هستند.
حتی اگر مردم دقیقا ندانند چرا یک کیف چرم بیش ازسایر کیف های چرم طرف دار دارد،باز هم می توانند تفاوت آن کیف راباسایرکیف هاتشخیص دهند.
به این نکته توجه داشته باشید هربار که آن لباس زیبای موردنظرتان رابپوشید،احساس بسیارخوشایندی خواهیدداشت.

 

پیغام