رنگ های گرم و سرد و تاثیر آن ها در زندگی روزمره

۱۴۰۰/۰۳/۰۳

ساده ترین تعریفی که ما می توانیم ازرنگ های سرد وگرم داشته باشیم رابرای شما ارائه می دهیم. آشنایی باتفاوت رنگ های سرد وگرم واستفاده صحیح از آن ها می تواند زندگی شما رابه طور خاصی تحت تاثیرقراردهد. انتخاب رنگ مناسب برای لباس علاوه برعلاقه شخصی وسلیقه هرفرد نیازبه دانستن اصول رنگ لباس هم دارد. علاوه براین ممکن است براساس تجربه ودر طول زمان شما به این نتیجه رسیده باشیدکه ست کردن چه اصولی دارد وتاثیر رنگ هاگرم وسرد چگونه است. کدام یک رنگ هابه شما بیشتر می آید و کدام یک برای شما مناسب تراست. البته بسیاری از افراد ترجیح می دهندکه به جای هزینه کردن برای به دست آوردن اطلاعات در مورد رنگ ها و اصولی ست کردن آن ها به پوشیدن لباس مشکی بسنده کنند. زیرالباس مشکی به همه می آید ، هیچ وقت از مد نمی افتد،بابیشتر رنگ هاست می شودو علاوه براین نیازی به ست کردن ندارد. با اندکی تلاش می توانید اصول هماهنگی در رنگ های لباس هایتان را داشته باشیدو رنگ بندی چشم نوازی از لباس های تنتان داشته باشید وهمیشه بدرخشید. بادانستن تفاوت رنگ های سرد وگرم ،وباشناختن رنگ های گرم و سرد ، شمامی توانید احساساتی که دیگران در طول روز به شما می دهند یا خودتان احساس می کنید تاحد مناسب کنترل کنید. احتمالا شما نیز حداقل یک بار درانتخاب و ست کردن رنگ گرم و سرد درلباس،یا منزل خود،محیط کارو...استفاده کرده اید.
هدف از ارائه این مطلب این است  که شما بتوانید به راحتی در ست کردن لباس،برای چیدن دکوراسیون منزل و رستوران و... استفاده کنید. وبه طور کامل تفاوت های رنگ های گرم و سرد را به شما توضیح می دهیم.
چرخه رنگ ها را بشناسیم :
قدم اول برای دانستن اصول ترکیب بندی رنگ ها دانستن چرخه ویا دایره رنگ هاست. شما توسط این چرخه رنگ ،می توانید لباس هایتان را بااستفاده از الگو های آن ترکیب کنیدو جذاب تر و خوش استایل تربه نظربرسید.
رنگ های گرم
رنگ های گرم به رنگ های قرمز،زردو نارنجی گفته می شود و ترکیباتی از جمله قهوه ای و صورتی ست. در چرخه رنگ،رنگ های گرم وسرد در مقابل یکدیگرقرار دارند و درنقاط همسایگی شان رنگ های خنثی هستند. رنگ های گرم درنیم کره قسمت بالای دایره رنگ ها قراردارند. این رنگ ها وقتی به عنوان رنگ لباس انتخاب شوند،بسیار خیره کننده و توجه برانگیزند. رنگ های گرم احساسات افراد  رابرمی انگیزند و بسیار زیاد خودنمایی می کنند. و این رابدانید رنگ های گرم موجب می شود که به چشم افراد غنی ،شادوجسور جلوه خواهید کرد. همچنین رنگ های گرم موجب افزایش تنفس،افزایش آدرنالین،موجب بالارفتن فشارخون ، افزایش درجه حرارت وگرما می شوند. سایه های رنگ های گرم ازسمت رنگ های تیره به سمت رنگ های خنثی نزدیک می شود وسایه های روشن آن ها نیز این ویژگی های جلب توجه گننده راازخود بروز می دهد. رنگ های گرم حس نزدیکی رابیشتر می کنندو فضاهای بزرگ رانیز کوچک نشان می دهند. رنگ های گرم انرژی درونی فراوانی دارند که به افراد ومحیط  القا می کنند. هرچقدر رنگ های گرم پررنگ ترباشد،تاثیزگذاری بیشتری دارند. همچنین رنگ های گرم هیجان،شور وشوق،انرژی،بی قراری،گرما و عدم سکون را به صورت ناخودآگاه به افراد القا می کنند. رنگ نارنجی برای توصیف غروب خورشید وآتش به کار می رود و مکمل آن،رنگ آبی ست. رنگ نارنجی نماد شادی،خلاقیت،قدرت،شیفتگی، تحریک وشوروشوق است. رنگ نارنجی باعث افزایش اعتماد به نفس واشتیاق در افراد می شود.
وسبب بیدارشدن حس ماجراجویی در فرد میشود،نارنجی در افراد نمادارتباط وتعامل اجتماعی ست ونیز رابطه بین دو نفر را بهبود می بخشد. رنگ قرمز رنگی ست پرشور وهیجان، رنگ قلب و رنگ زبانه های آتش . وباعث می شود فضادر ذهنتان باقی بماند. احساسات بااین رنگ گیرا وپرشور شوق برانگیخته می شود. رنگ زرد رنگی ست الهام بخش و رنگ اخطار توجه ونیز شادمانی ست. رنگ زرد جزءشادترین رنگ هاست. انتقال دهنده خوشبینی و خوشحالی ست. رنگ قهوه ای رنگ زمین ، کوه ،تپه، وچون خاک غنی بارور است. رنگ های قهوه ای نشان دهنده و یرانگیزاننده حس قدرت و اطمینان پذیری است. رنگ قهوه ای به افرادحس طبعی بودن وتازگی می بخشد. هرچندگاهی ممکن نشانگر پیچیدگی باشد. هم چنین می توان رنگ قهوه ای می تواندعزم انسان ها را درانجام کار هاتقویت می بخشد.
رنگ های سرد
رنگ های سرد به رنگ های آبی وسبزگفته می شود.
مهم تریت ویژگی رنگ های سرد ،ایجاد تعادل و آرامش در محیط است. ویژگی اصلی این رنگ ها آرام بخش بودن ،امنیت و سکون است. این رنگ ماهیچه را آرام و درجه حرارت بدن را کاهش می دهند وحس سردی رادر فرد بوجودمی آورند. عواملی که موجب می شود رنگ های سرد را رنگ های آرامش بخش بدانیم،این است که این رنگ ها تداعی کننده آب و آسمان هستند. که این رنگ ها باعث آرامش خاطر افراد می شود.  رنگ آبی  درصدر رنگ های سرد قراردارد،رنگی که باحضور در دریا وآسمان شاید نیمی  ازسهم رنگ های دنیا رابه خود اختصاص داده است و همانند رنگ سبز آرامش بخش است. آبی رنگی ست قدرتمند وبدین جهت است پس ازقرمز قرار می گیرد. رنگی که سکوت خاصی را به نمایش می گذارد و خاموش کننده هر حرارتی است. رنگ سبز نه به اندازه رنگ آبی  ولی به اندازه ی خودش ،به مقدار زیادی در طبیعت دیده می شود. رنگی که مظهر اکسیژن یادآور حیات نشان دهنده ی بهار و خودشکفایی رنگی که یادآور درخت وگیاه وگل است.  رنگ سبز باویژگی تسکین دهنده درونی افراد  یاد آور پاکی درونی انسان و خداوند هم بوده و باآرامش خاصی که دارد همیشه مورد تایید مغز نیزقرارگرفته است. آخرین نکته در مورد رنگ گرم و سرد این است که بنفش باتوجه به درصد رنگ های آبی وقرمز که از ترکیب آن ها بوجود آمده است،سرد یا گرم محسوب می شود. اگر مقدار رنگ قرمز در عوامل تشکیل دهنده آن بیشتر باشد رنگ گرم محسوب می شود. ولی اگر رنگ آبی درعوامل تشکیل دهنده بیشتر باشد رنگ سرد محسوب می شود. رنگ بنفش نماد تخیل و فردیت است. از زمان های گذشته به عنوان رنگ سلطنتی مدنظر قرارگرفته می شود. رنگ بنفش حس اعتبار وارزش را درافراد برانگیخته می کند و نشان دهنده شجاعت افراد است.

پیغام