اصول شیک بودن

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

لباس های مخصوص بالاتنه :بلوزها وپلوورها
یک پلوورمناسب باشلوارجین،لباسی بسیارفریبنده و زیباست.
پلوور مناسب چگونه است؟ کاملا به تیپ بدنی تان بستگی دارد.پارچه های مختلف و انواع دوخت برای تیپ های بدنی خاص مناسب هستند.
اگربالاتنه ی درشتی داشته باشید با پوشیدن پلووری بلند ومتناسب می توانید آن قسمت از اندام خود راباریک ترجلوه دهید.
نکته:پلوورهای ضخیم فرد راتوپرتر نشان می دهند.
این نکات درمورد بلوزها نیزصادق است.
به عنوان مثال هربلوزی راکه درویترین مغازه دیدوخوشتان آمدبه این معنی نیست که آن بلوز مناسب شماباشد.
یک بلوز چین دار زیبا توجه همه رابه بالاتنه جلب می کند.
اگراندامتان سیب شکل است بهتراست درقسمت بالاتنه لباسی ساده تربپوشیدتا جلب توجه رادر قسمت بالاتنه به حداقل برسانید.
اگر اندامی گلابی شکل دارید،بلوز چین داربالاتنه رابرجسته ترجلوه می دهد وتوجه افراد راازقسمت پایین تنه منحرف می کند که البته هدف شمانیزهمین خواهدبود.

پرو لباس:تن خوری مناسب
هنگام خرید یک بلوز ازنظر رنگ،پارچه،نقش و طرح های متعددی روبرو می شوید.
ولی مهم ترین دلیلی که درتصمیم خریدن یانخریدن یک بلوز موثراست تن خور آن است.
مهم نیست که آن لباس درقفسه  ی فروشگاه یاجارختی چقدر زیبا به نظر می رسد،اگراندازه ومتناسب بااندامتان نباشد،تن خور زیبایی نخواهد داشت.
 
چگونه می توان گفت که یک بلوزتن خورمناسبی دارد یانه؟
بلوزبسیار کوچک است اگر
۱-جادکمه به خصوص درناحیه ی سینه کشیده می شود.
۲-هنگام حرکت دادن‌دست هاحلقه آستین تنگ است.
۳-آستین ها بیش ازاندازه کوتاه هستند.
۴-آستین ها رانمی توان تازد،زیرادرناحیه بازوهابسیارتنگ هستند.
بلوزبسیاربزرگ است اگر
۱-می توانیدقسمتی ازپارچه رادردست بگیرید.
۲-یقه ی لباس روی گردن به خوبی نمی نشیند؛
۳-سرشانه هاافتادگی داردوباعث می شود خط یقه به بالاکشیده شود.
۴-آستین هابیش ازاندازه بلندهستند.
اگر پیراهن تن خورمناسبی داشته باشد درآن احساس راحتی می کنید وبدون اینکه شکل اندامتان رابدجلوه دهدبه آسانی‌می توانید آن رابپوشید.

توجه به برش ها
دو روش برای دوخت پیراهن یاهرنوع لباس دیگری وجود دارد:
الگو سازی کاغذی : دراین روش ابتداالگو سازی صورت می گیردوبعد تکه پارچه هابه هم وصل می شود.
دراپینگ : این روش به معنای کارکردن روی مانکن یادراصطلاح خیاطی کار به روش حجمی است.
به معناست پارچه مستقیما روی بدن مانکن قرارمی گیرد وچین ها وتاها وانواع طرح ها باسوزن روی آن ایجادمی شود.
طراحی به روش دراپینگ به تلاس و زحمت بیشتری نیازدارید،ضمن اینکه هزینه ی مدل نیزبه سایر هزینه هااضافه می شود؛زیرامدل هادستمزد زیادی دریافت می کنند.
به همین دلیل بلوزهاوسایر پوشاکی که به روش دراپینگ دوخته شده اند بسیار گران ترازلباس هایی هستند که به روش الگو سازی کاغذی تولید شده است.
بنابراین تمام زوایا مانند سرشانه ها گردبه نظر برسد،لباس به روش دراپینگ دوخته شده است؛درغیر این صورت به روش الگوسازی کاغذی برش خورده است.
به علاوه درلباس هایی که جنس وکیفیت بهتری دارند برش های مختلفی رامی توان یافت:کلاسیک،راسته وجذب.
برش کلاسیک گشاده ترازراسته است.
برش جذب نسبتا تنگ است.
انتخاب برش به تیپ بدنی فرد، سایزسینه ومناسبت ومحل پوشیدن آن لباس بستگی دارد.
اگردرمحل کار مدام در رفت وآمد هستید،بایدبرشی همچون برش کلاسیک راانتخاب کنید که به شما آزادی حرکت می دهد.
اگرمی خواهید بیرون بروید ومی خواهید کمی فریبنده ترجلوه کنید،شایدبرش راسته یاجذب بهترباشد.

پیغام