شغل و جنبه های استایلینگ

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

جنبه های شغل استایلیست

ماهیت شغل استایلیست باحیطه خاصی که درآن فعالیت می کندپیوند نزدیکی دارد.بعضی ازاستایلیست ها تنها دریک زمینه شغلی مشغول به فعالیت هستند وبعضی ازاستایلیست ها در زمینه های گوناگونی استایلینگ مشغول به کارهستند.استایلیست ها به صورت دائمی با استودیو -مجلات -یاشرکتی همکاری می کنند.بعضی ازآنها به صورت مستقل کارمی کنند.انرژی که استایلیست ها برای پروژه های مختلف باهم صرف می کنند باهم فرق می کنند.برای مثال استایلیستی که برای کمپین تبلیغاتی کارمی کنند عضوگروهی بزرگ است و تسلیم مشتری و قوانین کاری خواهد بود.استایلیستی که برای مجله یا روزنامه ای کارمی کنند-مسئول خلق اثری هنری باویژگی خاص است. نکته های حائز اهمییت است استایلیست هایی که درپروژه تبلیغاتی مشغول به فعالیت هستندباید نسبت به تمام برندها و مشتریان آگاهی داشته باشند.زمانی که یک گروه خلاق درزمینه موضوعات مدو یاقوانین تبلیغات برای اجرای طرحی مناسب بحث می کنند دراین شرایط وظیفه استایلیست این است که شرایطی مطلوب ایجاد کندکه نتیجه مناسب تری مجموعه برسد.

به عنوان یک استایلیست شماباید باتمام مسائل مربوط به مد لباس -وانواع گرایش های مدولباس آشناباشید.استایلیست-بایدبامجموعه ها وجزئیات ثبت شده ای مثل سیلونت های خطوط محیطی اصلی -بافت ها-رنگ ها-تصاویرچاپی راتجزیه تحلیل کرده از اطلاعات موجود  استفاده می کنند-تاگرایش اصلی برندها راتعیین کند.زیرا معتقد است که این گرایش ها می توانند الهام بخش مخاطبان باشد.ازدیگروظایفی که استایلیست ها دارند این است که باید ازسایرشیوه های تحقیقاتی استفاده کنند تا کارخودرابه بهترین شکل ممکن ارائه دهند.برای مثال یک استایلیست می تواند ازهرفعالیتی مانند بازدید ازسایرشهرها،فرهنگ ها،نمایشگاه های هنری ،مشاهده های سبک های خیابانی و... برای برنامه های تحقیقاتی خود استفاده کنند.

 

مسئولیت های مربوط به تامین منابع نیاز

دربیشترمواقع استایلیست ها مسئول تهیه لباس،اکسسوری ،لوازم جانبی و وسایل برای صحنه عکس برداری هستند.از دیگر وظایف استایلیست ها این است که ارتباط دادن مدل ها باسازمان های نمایشی بابرندهای پوشاک وجمع آوری لباس ها برای تاریخ و زمان عکاسی است. برقراری ارتباط بامدلینگ بخش مهمی از وظایف استایلیست هاست.استایلیست ها وعکاس،مدل هایی که ازهرجهت مناسب برای عکس برداری باشند راانتخاب می کنند وصلاحیت آن ها رابررسی می کنند.اگرمناسب کاربودند آن ها رابه عنوان مدل یک مجموعه انتخاب می کنند.نکته مورد توجه این است معمولا مجله یا مشتری باتوجه به مدلی که درهرسرمقاله یاطرح تبلیغاتی نقش اساسی دارد،تأییدنهایی را انجام می دهد. کارهایی که مربوط به لباس است این است که یک استایلیست از زمانی که لباسی را که طراح دراختیاراو می گذارد یا یک فروشنده یایک شرکت تامین کننده لباس ازاستایلیست انتظار می رود که ازآن ها به خوبی مراقبت کنند. بدین معنی که  بایدنگهداری از لباس ها هم درانبار و هم در طول مسیر انتقال به مکان عکاسی به درستی انجام شودبه گونه ای که لباس گم نشود،درحین گریم به واسطه آن لباس دچارلک نشود.به عبارتی منظوربازگرداندن لباس ها درهرشرایطی مشابه بازمان تحویل آن است.هر لباسی که درعکس برداری مورداستفاده قرارمی گیرد باید بانام طراح یابرند،توضیحات و قیمت دقیق آن به طورکامل ثبت شود. این کار برای استایلینگ به ویژه استایلینگ مطبوعاتی حائزاهمییت است.زیرا خوانندگان،خریداران و... می خواهند در رابطه باهزینه وفردیاشرکتی که لباس رافراهم می کند،اطلاعاتی داشته باشد.

پیغام