تعیین شکل بدن خود

۱۴۰۰/۰۴/۲۶

رایج ترین میوه : گلاب

رایج ترین شکل اندام زنان،شبیه شکل گلابی است.به این معنی که پهن ترین بخش بدن،پایین تر از کمردر ناحیه ی باسن است، به این نکته توجه کنید که ممکن است قدبلند،قد کوتاه،چاق یا لاغرباشید ودرعین حال، اندامتان گلابی است.

اگراندام  شما شکل گلابی باشد،هدف کمک گرفتن از فوت وفن های مد کشیده تر جلوه دادن اندامتان است تا قسمت پایین تنه ظریف تروباریک بنماید.

همیشه لباسی تیره یا جذب درقسمت پایین تنه بپوشید،مانند شلوارجین،یا شلوارپارچه ای تیره رنگ،دامن فون یا دامن مدادی تیره رنگ تا زانو.به معنی نیست که همیشه قسمت پایین تنه شما لباس های سیاه رنگ بپوشید.ولی حتما لباس پایین تنه ی شما باید به یک رنگ و تیره از لباس بالاتنه تان باشد.

باتوجه به این که شما دارای اندام گلابی شکل هستیدمی خواهید توجه همه را به بالا تنه ی خود جلب کنید .رنگ های جذاب،زیورآلاتی مثل گردنبند و تصاویرچاپی نگاه دیگران را از ناحیه ی پایین تنه شما منحرف می کند.

به این نکته توجه داشته باشیدکه قد لباس بالا تنه شما روی باسن نرسد زیرا توجه همه را به خود جلب می کند.

در ادامه پیشنهاد هایی بیشتری برای اندام های گلابی شکل برای شما داریم.

برای قسمت های پایین تنه،لباس هایی دارای خطوط وبرش ها تن خور مناسب درنظر بگیرید :اگرمی خواهید از کمربند استفاده کنید حتما باریک وهم رنگ شلوارتان باشد.کمربند روی یک پیراهن حتما باید بالاتر ازباسن و روی خط کمر قرار بگیرید.بهتر است پیراهنی بپوشید که دور شکم جمع شود.چنین کاری برآمدی شکم را پنهان می کند.

هر چیزی درقسمت پایین تنه می پوشید باید بسیار متناسب باشد،مثل شلوار های بدون پیلی.از بین انواع مختلف دامن می توان دامن های فون یا کلوش را به عنوان گزینه هایی مناسب برای این اندام ها نام برد.زیرا آن ها باهمه ی انواع پیراهن و تاپ خوب می شوند وجلوه ی لباس هایی باجیب بغل یا هرچیزی که این ناحیه را برجسته نشان می دهند، اجتناب کنید.

شلواریاجین دم پاگشاد بپوشید.
زیرااین مدل شلوارها نگاه راازباسن منحرف کرده وخطی جذاب در کل بدنتان ایجاد می کند.
در مقابل،ازپوشیدن شلوارهای کشی وچسبان با مخروطی اجتناب کنید
این مدل شلوارها نا خودآگاه توجه همه را مستقیم به باسن جلب میکند.
پیراهن یا تونیک بپوشید:
پیراهن یا تونیکی که قد آن متناسب باشد.
پیراهن یاتونیکی راانتخاب کنید که تن خور مناسبی دارد، کشیدگی زیبایی دراندام ایجاد می کند و درعین حال،همه چیز را زیر خود پنهان نگه می دارد.

کت بپوشید:

کت بپوشید: کت برای افرادی که دارای اندام گلابی شکل هستند بسیارمناسب است
به این خاطر معمولا می توان از زیورآلات زیبادر قسمت یقه استفاده کردوناحیه شانه را خوش فرم تر نشان داد.
کت هایی بپوشید که تاپیش از باسن باشد وبه روی باسن نرسد.
یقه های متفاوت رامتحان کنید:
یقه های بازتر وچاک دار،بالا تنه راکشیده تر نشان می دهد وتمام توجه افرادرابه قسمت های بالا تنه جلب می کند.
برای پرکردن بخش های خالی یقه تان می توانید یک گردنبند بلند بیندازید که به کشیده نشان دادن بالاتنه ی شما کمک می کند.
شانه های خودرانشان بدهید:
شانه ها قسمت جذاب و زیبای بدنتان هستند.به خصوص اگر اندام  شماگلابی شکل باشد ،می توانید باپوشیدن لباس هایی که یک یاهردوی آن رابه نمایش می گذارد،نشان بدهید.
این لباس ها سریعأبه چشم می آیند .تاپ هایی باآستین های پفی یاچین دار نیز برای اندام های گلابی شکل مناسب است.
وقتی درقسمت پایین تنه،لباس ساده به تن کنیدامکان پوشیدن پیراهن ها عکس واکسسوری متنوع رابه شمانشان می دهند.
جنس پارچه ی لباس هاباید به طوری باشدکه حالت خود رااز دست ندهد،مانند پشم یاجین.
این جنس لباس ها شکل اندام را زیباترجلوه می دهند.
از پوشیدن بافت های کشی تنگ در قسمت پایین تنه خودداری کنید،زیرا به بدن می چسبد و پهنای اندام رابیشترنشان می دهد.

اندام سیب شکل:
خانم هایی که اندامشان به شکل سیب است درقسمت میانی توپرهستند و اگراضافه وزن پیدا کنند،چربی درناحیه ی شکم وبالاتنه شان جمع می شود.
این افراد معمولا سینه های بزرگ ،بازو و شانه های پهن دارند وپاهایشان اغلب باریک وباسن شان تخت است.
ازآنجاکه اندام شمابه شکل سیب است تمایل بیشتربه این دارید که نقاط قوت خود رابیشتر نمایش دهید(پاها،سینه)ودرعین حال نقاط ضعف را (در ناحیه میانی بدن)بپوشانیدتا دراندام شما توازن ایجاد شود.
شمامی توانید باکمک گرفتن ازنکات زیر زیباتر به نظربرسید:
 طرح های بزرگ توجه همه رابه خود جلب می کنند بنابراین پیراهن هایی باطرح بزرگ و برجسته نپوشید.
پیراهن باطرحی ظریف وکوچک بپوشیدوطرح های بزرگ وبرجسته نپوشید.
پیراهنی باطرح ظریف وکوچک بپوشیدو طرح های شلوغ تر و بزرگ تررابرای قسمت پایین تنه به کارببرید.
اگربخش بالاتنه شماتوپراست باپوشیدن یک لباس یقه هفت جذاب وفریبنده می شوید ونگاه ها را بخش های دیگر منحرف می کنید.
اگرمانند بیشتر اندام های سیب شکل پاهایی زیبا وخوش فرم دارید دامن کوتاه بپوشید .مخصوصااگرقصد رفتن به یک مهمانی دارید.
نکته مهم دراستفاده از دامن
قد دامن معمولا باید یابالاتراز زانو باشد یاپایین تر از زانو باشد.
اگرباسن شماچندان برجسته نیست و می خواهید آن ناحیه رابرجسته نشان دهید  شلواری بپوشید که جیب پشت دارد،فاق شلوار جین باید کوتاه تر از حد طبیعی باشد.
شلوارهایی که درقسمت جلویی پیلی دارند مناسب چنین اندامی نیستند به این خاطرکه بخش میانی را بزرگ جلوه میدن.
این نکته راهرگزفراموش نکنید که حتی اگر پاهای خوش فرم و زیبا دارید،شلوارهای خیلی تنگ نپوشید زیرابالاتنه را بیش از اندازه بزرگ جلوه می دهد.
به این نکته توجه کنید اگرچه قصدارید بهترین ویژگی اندام خود رابرجسته کنید ،ظاهر کلی شما نیز باید به همان نسبت مناسب باشد.
لباس های کمرقطره ای راانتخاب کنید:دراین پیراهن ها که درناحیه ی کمر به پایین به شکل قطره است.
(خط کمر درناحیه ی باسن قرار می گیردوباریک می شود)
پارچه،دورناحیه ی شکم جمع وباعث می شود بالاتنه بلندتر وباریک تربه نظربرسد.
اگرشما دارای اندامی سیب شکل باپاهای زیباهستید،می توانیددرقسمت پایین تنه هرلباسی حتی بافتنی بپوشید.
پارچه هایی رابرای قسمت بالا تنه انتخاب کنید که اندام راخوش فرم تر نشان می دهند،مثل یک پیراهن نخی بابرش عمودی یاچیزی مانند ابریشم.
بهتراست ازپوشیدن بافت های تنگ درقسمت بالاتنه خودداری کنید،به این خاطر که به بدن می چسبند واین ناحیه رابرجسته ترنشان می دهد.
 یک دامن فون،بهترین مد برای زنی بااندام سیب شکل است.

پیغام