اصول درست خرید کردن..

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

ضروریات کمد:
چیزهایی هستند که باید درکمدتان لباستان حتما وجود داشته باشد که جزو ضروریات به شمارمی روند.
این اقلام اساسی همیشه درکمدتان یافت می شوند؛درواقع این اقلام بایدهای کمدتان هستند وهیچ ارتباطی باسبک شخصی تان ندارند.
لباس هایی که جزو ضروریات کمدمحسوب می شود دارای چندویژگی مهم است:
دارای کیفیتی خوب ومنحصربه فردباشد:ضروریات کمدباید تاثیرگذارباشند وهرکسی دریک نگاه کیفیت عالی آن هاراتشخیص دهد.
کیفیت عالی به معنای تن خور مناسب نیزمی تواندباشد.
تن خور مناسب یکی از ویژگی های بسیارمهم یک لباس است.
به سبک کلاسیک باشد:شماهیچ وقت نمی خواهید ضروریات کمدتان ازمدبیفتد.
پرکاربردباشد: ازویژگی های یک لباس ضروری است.رنگ یکی ازعوامل مهم کاربردی بودن لباس است.
از آنجا که بایدبتوانیم ضروریات کمد رابالباس های بسیاری ست کنیم،معمولا باید تک رنگ وبه رنگ خنثی باشند.به علاوه،باید بتوانیم آن ها رابالباس مختلف بپوشیم.


بسیاری از لباس هایی که درادامه می آید مشکی هستند به این دلیل که لباس های مشکی پرکاربرد هستند وآن هاراهرجایی می توانیدبپوشید .
این رنگ به هرفردی می آید وهرنوع تیپ بدنی رازیباجلوه می دهد.باپوشیدن یک لباس ضروری سیاه رنگ می توانید رنگ های دیگرنیزبپوشید وازتصاویر چاپی بروی آن هایااکسسوری های زیبا استفاده کنید.

شلوارمشکی
شلوار مشکی بدون پیلی باجنس مرغوب،یکی از ضروریات هرکمدی است.
از پوشیدن شلوارهای پیلی دارخودداری کنید،زیرا قسمتی رابرجسته تر نشان می دهندکه اصلا نیازی به بزرگ نمایی ندارد.
اگر فقط قصد خرید یک شلوار را دارید آن رابه گونه ای انتخاب کنید که بلندی قد آن متناسب باپاشنه های کفشی باشد که اغلب اوقات می پوشید.
دامن مشکی زیر زانو:
هر زنی باید یک دامن مشکی زیر زانو داشته باشد که کاملامتناسب باشکل اندامش است و او راباریک ولاغر جلوه می دهد.
بادامن مشکی ساده هر گونه لباسی رامی توان به راحتی ست کرد.
زیرامشکی همواره شیک وزیباست وشما می توانید بابلوزی زیبا،پلووری شیک،بوت ساق بلندو…ست کنید.
دامن رامی توان بایک لباس طرح ونقش دارزیبا بپوشید.
حتی دامن رامی توانید بایک لباس ساده به تن کنید و بااستفاده ازجواهرات زیباویک کیف ظاهری سرزنده وبانشاط داشته باشید.

پیراهن مشکی کوتاه 
پیراهن مشکی کوتاه بسیار زیبا ودل فریب است که هیچ گاه ازمد نمی افتد.
دوخت وتن خور این پیراهن باید متناسب باسایز شماباشد.
این لباس ایراد های اندام فرد راپنهان می کند ونقاط قوت اندام او رابیشتر جلوه می دهد.
درحقیقت پیراهن مشکی کوتاه بسیارکاربردی وبرای هرموقعیتی مناسب است.
سبک این پیراهن باید درخورشما باشد،با آن احساس راحتی کنید وتن خور آن متناسب بااندامتان باشد.
این پیراهن می تواند بدون آستین باشد یاآستین سه ربع یااینکه آستین کاپ داشته باشد.
همچنین می تواند یقه هفت ،یقه گرد،یقه قایقی،یقه خشتی باشد.
قد پیراهن به انتخاب خودتان است.
درواقع پیراهن مشکی کوتاه،لباسی همه پسند ودرعین حال منحصربه فرد است.
پیراهنی رابیابید که باپوشیدن آن احساس فوق العاده بودن به شما دست دهد.
شماازخرید این پیراهن برد می کنید زیراهمواره مورد استفاده تان است.

کت بلیزر:

معروف شدن کت بلیزر از روزی آغاز شد که در ۱۸۳۷ ملکه ویکتوریا برای بازدید از کشتی و خدمه کشتی بلیزر راهی شد.

کاپیتان کشتی که خیلی دلش می‌خواست کشتی و کارکنانش بدرخشند، کاری کرد همه‌ کارکنان کت سرمه‌ای بپوشند. این کت دو ردیف دکمه داشت و دو لبه‌ آن کاملا روی هم می‌آمد.

این طراحی با نام بلیزر گره خورد. و کت بلیزر به کمد آدم‌ها راه پیدا کرد. امروز خانم و آقا کت بلیزر را برای استایل کژوال و روزمره انتخاب می‌کنند. عکس‌های زیادی از ستاره‌های هالیوود در کت بلیزر می‌شود .
کت بلیزر مشکی:
کت بلیزر مشکی یکی ازلباس های مهم کمداست ؛زیرا رنگ آن مشکی
است وتقریبا باهمه چیز‌می توان آن را پوشید.
فقط باتغییر دادن اکسسوری می توانید تنوع بیشتری درظاهرتان ایجادکنید.
نکته مهم درکت بلیزر این است که بایدمناسب اندامتان باشد.
اگر می خواهید بلندتر یاکشیده تر به نظر برسید از یک کت بلیزر بلند استفاده کنید.
اگرمی خواهید کمرتان بیشتر جلوه دهد ،بلیزری بپوشید که قد آن تاخط کمر باشد.
کت بلیزری راانتخاب کنید که مد روز باشد .
ازانتخاب کت های خیلی بزرگ و اپل داراجتناب کنید.
کت بلیزر یک طرف دکمه دار بپوشید.
 کت بلیزر یک طرفه دکمه دار راهم می توانید باز بگذارید وهم دکمه هایش راببندید،بازبگذارید باپیراهن های مختلف،بادامن یاشلوار بپوشید ودرعین راحتی،شیک وخوش پوش به نظربرسید.
باپوشیدن کت بلیزر مشکی وجین آبی همیشه خوش پوش به نظر می رسید.
کت بلیزر را به سبک خود بپوشید،درمناسبت هایی که می خواهید جذاب تربه نظربرسید،سنجاق سینه ی زیبا به یقه کت وصل کنید.کت بلیزر نباید شل بایستد.به علاوه،این کت یک لباس مهم است که هنگام پوشیدن آن می توانید ازاکسسورهای مختلف استفاده کنید.

کیف چرم مشکی
کیف راممکن است به عنوان یک وسیله ای سودمند برای حمل تلفن همراهتان،لوازم آرایش وسایر استفاده کنید.
یابه عنوان راهی برای نشان دادن سبک شخصی خود بدانید .
بهتراست که تمام این ویژگی راداشته باشد.
بیشتر خانم هایک کیف زیبابرای کل یک فصل می خرند واز آن درهمه جااستفاده می کند.
کیف چرم مشکی را همه جامی توان برد:سرکار،هنگام خرید،زمانی که به یک مهمانی دعوتیدیابرای صرف شام یاناهار.
این کیف در کنارهرلباسی زیبامی شودوهررنگ یاطرح ونقشی با آن بپوشید،احساس راحتی خواهید کرد.
اندازه ی آن باید متوسط باشد؛یعنی به قدری بزرگ باشد که تمام آنچه درطول روز نیازدارید در آن جابگیرد وآن قدر بزرگ نباشد که بدجلوه کند.
بهتر است که چند کیف درکمدتان داشته باشید تاجلوه ی لباس های مختلف خود رابیشتر کنید.
کیف چرم مشکی را همیشه وهمه جامی توانید باخودببرید.
همان طور که شمابه کیف سایر خانم ها دقت می کنید،آن ها نیزبه کیف شمادقت می کنند؛پس باید اطمینان یابید که بادیدن کیفتان نخستین تصورخوشایند ازشما در ذهن دیگران شکل می گیرد!

پیغام