کار در زمینه استایلینگ.

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

دستیاری استایلیست

یکی از میسرهایی که می توانید وارد حرفه استایلینگ شوید این است که شما دریک مجله یا روزنامه به عنوان دستیاراستایلیست حرفه ای مشغول به کارشوید.دستیاربودن به شما کمک می کند که درعین حال مشغول به فعالیت هستید.برای تلاش خوددستمزدی دریافت می کنید اصول ومهارت علمی رانیزیادبگیرید. درچنین شرایطی فراگیری تجارت،شیوه بسیارخوبی ست که بتوانید دراین حرفه تجربه بگیرید وماهرشویدواستقلال بیشتری پیدا کنید.هم چنین ممکن است با هنرمندان دیگری آشنا شوید که دراین حرفه به شما کمک می کنند.نکته ای که حائز اهمییت این است که اگرشما قصد دارید تاتحصیلات خود را در رشته استایلینگ یاطراحی لباس ادامه دهید. به طورحتم پس از فارغ التحصیلی ابتدا به عنوان دستیار شروع به فعالیت می کنید.از آن جایی که این رشته بسیار پرمتقاضی است و دانشجویانی بسیار زیادی در رقابت هستید.شماباید باافرادی که خواستاردستیاراست یاشخصی که می تواندتجاربی در اختیار شماقراردهند.مشغول  به فعالیت شوید تاتجاربی کسب کنید دراین زمینه بعد ها به عنوان آثار و نمونه هایی داشته باشند که نمایانگرفعالیت گذشته دانشجو است.اگرشمابتوانید با یک استایل ست مستقل کارکنید و به عنوان دستیارشخصی وی فعالیت خود را آغاز کنید دراین صورت احتمالا الگو های کاری متفاوت است،زمانی که کاری برای انجام دادن وجود داشته باشد مشغول کارمی شوید.ممکن است زمانی پشت سرهم برای شما کاروجود داشته باشد بدون وقفه زمانی گاهی  ،نیزممکن است هیچ گونه کاری وجود نداشته باشد.دستمزدی که به عنوان دستیاراستایلیست دریافت کنید می تواند دوره ای باشد یامقدارکمی باشدیااصلاشما دستمزدی دریافت نمی کنید.این نکته رابایدبه خاطرداشته باشید زمانی که تصمیم می  گیریدکارخود راآغازکنیدو وارد این حرفه شوید هدف شماپول نیست بلکه  بخاطرعشق وعلاقه وارد این حرفه شدید.رویکرد شخصی که برای به کارگیری توانایی خود انتخاب کنید ،مهارت های ارتباطی و مهم تر ازهمه شانس است. شانس عاملی است در هر رشته هنری کسب موفقیت شما را بالا می برد.برقراری ارتباط باسایر افراد اهمییت بالایی دارد و به این معنی نیست که فقط باافراد مشهور وسرشناس ارتباط برقرار کنید.افرادی که باشماهمراستا باشند وتجربیاتی متفاوت داشته باشندو.... همواره به صحبت های دیگران  درمورد کسب کارخود گوش فرا دهید.همواره در نمایش لباس،نمایشگاه ، مهمانی ها حضور داشته باشید ازتجربیات استفاده کنید.بادیگران رفتار دوستانه داشته باشید.علاوه برمعیار استعداد و مهارتی که شما در این زمینه دارید رفتارشما بامردم نیز دراستخدام تاثیرگذارخواهدبود.

استایلیست مستقل

کارکردن به عنوان یک استایلیست مستقل  داشتن مهارت های مرتبط در این حرفه حیاتی ست.
آگاهی از نحوه مدیریت زمان،برقراری ارتباط باافراد دیگر،فعالیت گروهی وچگونگی حل کردن مشکلات ،تمامی این ها برای رشد فردی و شغلی شما اهمییت دارد .
در صورتی که استایلیست تصمیم داشته باشد به صورت مستقل فعالیت کند بامسائلی روبرو شود مسائلی ازقبیل کنسلی کار،ریسک فعالیت غیرمعمول،عدم دریافت دستمزدی ثابت و......
از طرفی دیگر مزایای ویژه ای دیگر این است که شما وقتی به صورت مستقل کار می کنید شانس ملاقات افراد جدید،کار کردن روزانه در پروژه های مختلف و مسافرت  بیشتر را فراهم کند.
استایلیست حرفه ای ممکن است تمایل داشته باشد تا به واسطه نماینده ای معرفی و برای کارفراخوانده شود؛این نماینده می تواند آلبوم فعالیت استایلیست را به مشتریان جدید نشان دهد و در صورت بستن قرارداد کاری، درصدی از دستمزد استایلیست دریافت کند.

مدیریت ومشاوره

استایلینگ،وابستگی بسیاری به تشریفات اداری دارد،نگهداری از یادداشتی که نشان می دهد لباس ها امانت گرفته شود،مدرکی برچگونگی وزمان ارسال چه باپیک و چه ازطریق اشخاص دیگر نمونه هایی از این تشریفات هستند.امروزه استایلیت ها وظایف پیچیده ای به عهده دارند که روزبه روز درحال افزایش است. برخی از آن ها روابط نزدیکی باطراحان لباس برقرار می کنند وبروند طراحی و نمایش مجموعه نیزتاثیرگذارند.استایلیست ها باتوجه به دانش و مهارتی که دارندوایده های منحصر به فرد خود،اثری جدید خلق کنند وکارخود را به نمایش بگذارند.به طورکلی،تجربه کافی برای مشاوره درطول چندسال فعالیت درسطح حرفه ای حاصل می شود.

پیغام