خط کمرتان کجاست؟

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

زنان کمر کوتاه
  اینکه موزون به نظربرسید مهم ترین اصل در زیباجلوه دادن اندامتان است.
اگرشماکمری کوتاه دارید باوجود بالاتنه ای که کوتاه ترازپایین تنه است ناموزون به نظرمی رسید.
اگر شما روشی راپیدا کنید که به کمک آن بابلندتر جلوه دادن کمرتان                                                                                      
بالاتنه ی خود رامتناسب باپایین تنه نشان دهید می توانیدبه اصل موزون بودن دست یابید.
نکاتی که خانم های کمر کوتاه در زیبا جلوه دادن اندام خود می توانند استفاده کنند.
۱-لباسی آزاد به تن کنید که روی شلوار یادامن تان بیفتد:به این شیوه نیز می توانید قد واقعی کمرخود راپنهان کنید.
۲-پیراهن باخط عمودی بپوشید:این خطوط بالاتنه ی شمارا بلندترنشان می دهند.
پیراهنی باراه راه های باریک یاهرچیزی که باعث شود نگاه ها درست به سمت کمرتان معطوف شود،بهترین انتخاب است.
۳-اگرپیراهن هایی باتصاویرچاپی می پوشید،باید بلندی لباستان تاخط باسن برسد:ازاین طریق می توانیدخط کمرواقعی خود راپنهان کنید.
فاصله ی میان طرح لباس وباسن توپر،کمرتان رابلندتر ازحالت واقعی آن جلوه می دهد.
پیراهن هایی نپوشید که کمربند دارند:اگربه کمرنیاز دارید،کمربندی باریک به رنگ لباس خودانتخاب کنید تاتوجه دیگران ازناحیه ی کمرمنحرف شود.کمربندهای پهن،کوتاهی کمر رابیشترنشان می دهدوباعث می شود بدن موزون ومتناسب به نظربرسد.

زنان کمربلند
مشکل زنان کمربلند این است که تیپ بدنی آن ها پاهایشان راکوتاه ترجلوه می دهد اگرزنی کمربلند هستید،باید لباس هایی بپوشید که به بلندی پایین تنه بیفزاید:
لباس های راانتخاب کنید که خط کمر آن ها اززیر سینه آغاز می شود یالباس های کمر امپراتوری.
این سبک هاخط کمر رابالاترازحمد معمول نشان می دهند بنابراین پاهای شمانیزبلندتربه نظرمی رسد.
پیراهن هایی بپوشید که کمرتان راپنهان می کنند.
لباس های کوتاه ونیم تنه برای زنان  کمربلند چندان جلوه ای ندارد.
وقتی این مدل لباس هاراخانم هایی باکمربلند بپوشندبه نظرمی رسید که انگارلباس هایشان آب رفته است.
شلواری بپوشید که تاخط کمرتان یاکمی بالاتر از آن قرار می گیرد.از
پوشیدن شلوارهای فاق کوتاه جدا پرهیز کنید،زیرا پاهای شما راکوتاه تر از معمول نشان می دهند.
اگرلباس هایی که ظاهرا مد روزاست را نمی پوشید،احساس نکنید پوشش شمااز مد افتاده است.
به این نکته توجه کنید اجازه ندهید مدی خاص نحوه لباس پوشیدن رابه شمادیکته کند.هر چه که مد روز است مناسب هر تیپ بدنی نیست.شما که قصدندارید قربانی مد شوید بهتراست پیرو سبک خود باشید ولباس هایی بپوشیدکه شمارا زیبا و فریبنده جلوه می دهند.
کت های کوتاه بپوشید،مانند کت بولرو(نوعی کت کوتاه زنانه است که اکثرخانم ها آن را روی تاپ می پوشند.)
کفش های پاشنه بلند بپوشید،کفش های پاشنه بلند،پاهارا بلندترنشان می دهد.
برای بلندترجلوه دادن پاهامطمئن شویدکه کفش هایتان به لباس پایین تنه می آید یاباهم ست است.
درهرصورت،لباس های مد روزی که پاها را کوتاه تر نشان می دهد،شلوار جین فاق کوتاه باپیراهن کوتاه تر فقط کمرشما رابلند جلوه داده واندامتان راازقسمت میانی به دونیمه برش می زند وبه این ترتیب ،پاهایتان را کوتاه ترنشان می دهد،ازسوی دیگر،باپوشیدن شلوارهای فاق بلند پاهاکشیده تروخط کمرتان بالاتر به نظرخواهد رسید.

مباحث قبلی بیشتر برکمر وباسن تمرکز داشت زیرابیشتر ایرادها در این قسمت متمرکز می شود؛اماعیب وایرادهای دیگری نیز در اندام افراد دیده می شودمانند:بازوهای توپر،گردن بلند،گردن کوتاه.
 بازوهای توپر:اگرکه بازوهایتان خیلی توپراست،پیراهنی بپوشید که شانه هاراپهن تر نشان دهدمثل لباس های سرشانه باز. درماه های سرد سال،پوشیدن شال رنگارنگ نیز این جور بازوهارابهترجلوه می دهد.البته پیراهن هایی باچندلایه پارچه درقسمت آستین هانیز بازوهاراپنهان می کند.
گردن بلند:اگربلندی گردنتان رادوست ندارید ازلباس هاب یقه اسکی ویقه ایستاده یاشال گردن استفاده کنیو تاکمترکشیدا به نظر برسد.
گردن کوتاه :اگر گردن شماکوتاه است باید بانشان دادن نواحی زیرگردن آن راکشیده ترجلوه دهید.
به همین دلیل،باباز گذاشتن یک دکمه ی بالا یاپوشیدن لباس یقه هفت،زیرگردن خودرامعرض دیدقراردهید.

این دو اصل کلی راهمواره به یادداشته باشید؛ایرادها راباکمی خلاقیت درزمینه ی مدپنهان کرده وجلوهی بیشتری به سایرقسمت های جذاب اندام خود بدهید تاتوجه همه به نقاط قوتتان جلب شود.

پیغام