یقه لباس

۱۴۰۰/۰۵/۰۶

یقه سنتی:یقه گردوکلاسیک رایج ترین وقدیمی ترین نوع آن به شمارمی روندو برای هرتیپ بدنی ای مناسب هستند.
باانتخاب این سبک یقه هرگزناموزون به نظرنمی رسید.

 یقه های جوانان
یقه های ملوانی و ب ب ،یقه های مخصوص لباس های جوانان هستند.
این نوع یقه هااغلب درلباس های دختران کم سن وسال هم دیده می شود.
اگرقصد دارید باسبک خودبه طورکاملا جدی بزرگ سال جلوه کنید،توصیه می کنم از پوشیدن لباس هایی با این لباس بااین یقه ها خودداری کنید.
یقه های زنانه:یقه کراواتی،حلزونی وآرشال،یقه هایی دخترانه وزنانه به شمارمی روند.
از آن جاکه این یقه هاتوجه ببینده رابه خط گردن جلب می کند،اگرمی خواهید بالاتنه خود رابیشترجلوه دهید،لباس هایی با این یقه ها بپوشید.
تمام این یقه ها بادامن مدادی،شیک وفریبنده می شود.
 سایر یقه ها:یقه های چینی وخرگوشی هرکدام به تنهایی سبکی منحصربه فرد به شمار می روند؛ولی به ندرت به عنوان سبکی شیک و سطح بالا درنظر گرفته می شوند.
یقه خرگوشی بسیار قدیمی است ودیگر کاربردچندانی ندارد.یقه ی چینی نیز کمی سنتی است.
وجود لباس هایی بااین دونوع یقه در کمدتان ضروری نیست.
انواع یقه های ژورنالی:
از آنجا که ممکن است برخی یقه ها بیشترازبقیه مناسب شماباشند،آشنایی با آن هابسیاراهمیت دارد.
یقه هاسنتی :یقه ی قایقی ویقه ی گرد زینتی بسیارقدیمی هستند.
یقه ی قایقی تاخط گردن رامی پوشاند ولی از آن جاکه تاشانه هابازاست،امکان دارد آن هاراپهن تر نشان بدهد وازسوی دیگر کمر راباریک ترجلوه دهد.
اگربالاتنه یاپهنای شانه هایتان کوچک است یامی خواهید کمرراکوچک ترجلوه دهید،این نوع یقه کاملامناسب است.یقه ی گردزینتی یک یقه خوابیده است که هنگام استفاده ازگردن بندی شیک وفریبنده بسیارزیباجلوه می کند.
این نوع یقه مناسب هرنوع تیپ بدنی است وهرگز جلب توجه نخواهد کرد،مگراینه از اکسسوری استفاده کنید.
یقه های فریبنده ی زنانه :پشت گردنی،اشکی،یک شانه باز و زیرشانه ای،یقه هایی کاملاجذاب وزنانه محسوب می شوند.
این یقه ها شانه ها شانه هارانمی پوشانند یاحداقل یکی از آن ها برهنه می ماند.
این نوع یقه هازنان را بسیارزیبا فریبنده جلوه می دهد.
شانه ها بسیارجذاب هستند ولباس هایی که درآن هاشانه هابرهنه اند برای تمام سنین مناسب هستند.
دریقه ی اشکی فقط بخشی ازبدن برهنه می ماند وبالاتنه جذاب وزیبا می نماید.
این مدل یقه ها توجه بیننده رابه شانههاوگردن جلب می کنند؛بنابراین نگاه افراد ازپایین تنه منحرف می شود.
یقه های دکلته: دریقه های قاشقی،دلبری،خشتی،هفت وچپ وراستی سینه،بازوعریان می ماند.
تنهاتفاوت میان این یقه هاشکل واقعی یقه است.
اگرکه دوست دارید بالاتنه اندامتان بیشترجلوه کنندازاین مدل یقه هااستفاده کنید.

آستین ها 
آستین ها تنوع کمتری نسبت به سایرقسمت های لباس دارند؛بااین حال ،یافتن آستین مناسب برای بیشتر زنان فاکتور مهمی به شمار می آید.
بدیهی است که در لباس های آستین کوتاه یابدون آستین و همچنین آستین کاپ،دست ها برهنه می ماند.
اگر دست های زیبایی دارید ومی خواهید آن هارابیشترجلوه دهید این نوع آستین هامناسب
هستند.
اگرمی خواهید دست هایتان به خصوص بازوهادیده شوندگزینه های دیگری نیزوجود دارد.
علاوه برآستین بلند،آستین سه ربع راهم امتحان کنید که انتهای آن را درهرنقطه ای ،از زیر آرنج گرفته تاوسط ساق دست،می تواند باشد وفقط باریک ترین قسمت دست هایتان رانشان می دهد.
این نوع آستین کلاسیک بهترین راه برای شیک بودن درماه های گرم سال است.
آستین کلوش،به تدریج پهن ترمی شود ودرقسمت لبه وبه سمت مچ دست مانند زنگوله به نظرمی رسد.
دقیقامانند شلوار دم پاگشاد که توجه ببینده رابه ساق …
مدل های مختلف بلوز
تن خور یک بلوز به شکل اندام هرفرد بستگی دارد.
علاوه برطول‌(قدلباس)ویژگی های 
دیگری نیز می توانند شکل یک بلوز راتغییردهند.
کمرکشی : این مدل درقسمت کمرجمع می شودومناسب کمرهای باریک است وتوجه دیگران رابه این قسمت ازاندام جلب می کند.
پنی(ساسون):وجود پنس،بلوز راقالب بدن می کندوبه عبارت دیگر لباس با آن بهتربرتن می نشیند،اگرکمری باریک دارید ومی خواهید آن رانشان بدهید،بلوز پنس داراین قسمت ازبدن رابیشترجلوه می دهد.
مدل سنتی نخی باچین زیرسینه:
این سبک برشی ساده وسطحی دارد .
مدل لباس آزاداست وگشادمی ایستد.به پارچه ی بیشتر هم درقسمت کمرمیان‌ تنه نیازدارد.
این لباس مخصوص خانم هاست ومیان تنه راپنهان می کند،زیرادورکمر واطرافش چین می خورد واندام زنان راظریف وباریک نشان می دهد.
بلوز راسته که داخل لباس داده نمی شود:این مدل مستقیم وصاف برش می خورد؛بنابراین نه تنهابه کمر نمی چسبد،بلکه خیلی هم آن راجلوه نمی دهد.
اگرمیان تنه تان درشت است می توانید ازاین نوع لباس هااستفاده کنید زیراچسبان نیستند ودرعین حال نسبتاشکل اندامتان رانشان می دهند.
 قدلباس عامل دیگری است که شکل آن راتعیین می کند.
اگرکمرباریک هستید می توانید باپوشیدن بلوزی کوتاه آن رازیباترجلوه بدهید.
ازسوی دیگر،چناچه ترجیح می دهید کمرتان رابپوشانید تااندامتان بلندوباریک به نظربرسد،بهتراست بلوز های بلند ترراامتحان کنید.

 

پیغام